جديدترين اخبار

تاريخ و ساعت : دو شنبه 12 آذر 1397 - 3:00:18 PM

دوره اطفا حریق

پیش ثبت نام

تاريخ و ساعت : دو شنبه 5 آذر 1397 - 2:44:06 PM

دوره ملوان عمومی
شروع دوره

تاريخ و ساعت : سه شنبه 1 آبان 1397 - 11:19:57 AM

دوره های بازآموزی

برگزاری دوره

تاريخ و ساعت : سه شنبه 17 مهر 1397 - 3:08:11 PM

دوره ملوان عرشه
برگزاری دوره

تاريخ و ساعت : سه شنبه 17 مهر 1397 - 3:05:41 PM

دوره افسر دومی

برگزاری دوره افسر دومی

تاريخ و ساعت : پنج شنبه 22 تير 1397 - 12:06:26 PM

شروع دوره ایمنی چهارگانه
شعبه تهران

تاريخ و ساعت : چهار شنبه 20 تير 1397 - 3:15:21 PM

شروع دوره ایمنی چهارگانه

شعبه آبادان

تاريخ و ساعت : چهار شنبه 20 تير 1397 - 1:57:03 PM

شروع دوره ملوانی
شعبه آبادان
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved