دوره های بازآموزی
برگزاری دوره

سه شنبه 1 آبان 1397 -11:19:57 AM

 

به زودی Ø¨Ø§Ø²Ø¢Ù…وزی دوره های ذیل آغاز میگردد

چهارگانه در شناورهای با تناژ بیشتر از 500 تن - سفرهای نامحدود (تهران و آبادان

اطفاء حریق پیشرفته (تهران و آبادان

شناور بقا و قایق های نجات (آبادان

 

 
 
 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved