تقویم آموزشی شعبه تهران        

 

ردیف

عنوان دوره (دریایی)

تاریخ شروع دوره

 1

افسر دوم شناورهای با تناژ کمتر از 3000 تن (آشنایی)

        درحال ثبت نام            

 2

ایمنی چهارگانه شناورهای با تناژ بیشتر از 500 تن - نامحدود

1397/05/15

1397/06/12

1397/07/08

1397/08/05

1397/09/03

1397/10/05

3

ملوانی عمومی شناورهای با تناژ بیشتر از 500 تن - نامحدود

در حال ثبت نام

4

 Ø§Ø·ÙØ§Ø¡ حریق پیشرفته شناورهای با تناژ بیشتر از 500 تن - نامحدود

در حال ثبت نام

5

 Ú©Ù…Ú© های پزشکی پیشرفته شناورهای با تناژ بیشتر از 500 تن - نامحدود

در حال ثبت نام

 6

 Ù…لوان عرشه (EDH)

در حال ثبت نام

 7

بازآموزی ملوانی عمومی شناورهای با تناژ بیشتر از 500 تن - نامحدود

در حال ثبت نام

8

تطبیقی  افسر دومی زیر 3000 

در حال ثبت نام

 9

آموزش مقدماتی عملیات بار تانکرهای حمل مواد نفتی و شیمیایی

در حال ثبت نام

10

آگاهی امنیتی دریانوردان با وظایف امنیتی تعیین شده (ISPS)

در حال ثبت نام

 

 

 

ردیف

 Ø¹Ù†ÙˆØ§Ù† دوره (بندری)

تاریخ شروع دوره

1

دوره های لجستیک بندری 

در حال ثبت نام

 

 

       تقویم آموزشی شعبه آبادان      

 

ردیف

عنوان دوره

  تاریخ شروع دوره     

1

فرماندهی شناورهای با تناژ کمتر از 3000 تن

در حال ثبت نام

2

افسر دوم شناورهای با تناژ کمتر از 3000 تن

در حال ثبت نام 

3

ملوانی عمومی شناورهای با تناژ بیشتر از 500 تن - نامحدود

در حال ثبت نام

4

فرماندهی شناورهای ÙÙ„زی با تناژ کمتر از 500 تن

در حال ثبت نام 

5

افسر دوم شناورهای فلزی  Ø¨Ø§ تناژ کمتر از 500 تن

در حال ثبت نام

6

ایمنی چهارگانه شناورهای با تناژ کمتر از 500 تن

در حال ثبت نام

7

ملوانی عمومی شناورهای با تناژ کمتر از 500 تن

در حال ثبت نام

 8

ایمنی چهارگانه  Ø´Ù†Ø§ÙˆØ±Ù‡Ø§ÛŒ با تناژ بیشتر از 500 تن      Ù†Ø§Ù…حدود

در حال ثبت نام

  9

آگاهی امنیتی Ø¯Ø±ÛŒØ§Ù†ÙˆØ±Ø¯Ø§Ù† با وظایف امنیتی تعیین شده (ISPS)

در حال ثبت نام

10

بازآموزی ملوانی عمومی شناورهای با تناژ بیشتر از 500 تن - نامحدود

در حال ثبت نام

11

بازآموزی ملوانی عمومی شناورهای با تناژکمتر از 500 تن 

در حال ثبت نام

12

تطبیقی ÙØ±Ù…انده ÙÙ„زی زیر 500 تن

در حال ثبت نام

13

تطبیقی افسر دوم فلزی زیر 500

در حال ثبت نام

14

تطبیقی فرماندهی زیر 3000

در حال ثبت نام

15

تطبیقی افسر دوم فلزی زیر 3000

در حال ثبت نام

16

ایمنی کشتی های مسافربری

در حال ثبت نام

 
 
 
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved