سوالات متداول

 

آیا ارائه خدمات دریایی به صورت نامه کتبی از طرف شرکت یا به صورت درج در شناسنامه دریانوردی هریک به تنهایی کافی است؟  
درصورتی Ú©Ù‡ خدمات دریایی ارائه شده درشناسنامه دریانوردی مربوط به شناورهای شناخته شده باشند نیازی به نامه کتبی ازشرکت نیست اما در سایر مواردی Ú©Ù‡ مشخصات شناورهای ثبت شده دقیقا نشان دهنده نوع فعالیت اعم ازتجاری یا خدماتی بودن آن نبوده Ùˆ نتوان نوع خدمات ارائه شده را با گواهینامه دریانورد انطباق داد، نامه کتبی شرکت الزامی است. 

 

 

آیا داشتن همزمان سمت های مختلف دریانوردی (عرشه Ùˆ موتور) در یک گواهینامه شایستگی امکان پذیر است؟ 
خیر. دریانوردان جدید فقط یک سمت میتوانند داشته باشند یا در عرشه یا در قسمت موتور.

 

آیا گواهینامه Ø·ÛŒ دور Ù‡ های جانبی دریانوردی در خارج از کشور ایران مورد تأیید سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی Ù…ÛŒ باشد؟ 
گواهی Ø·ÛŒ دوره های آموزش جانبی، خارج از کشور،که بر اساس استانداردها Ùˆ قوانین Ùˆ مقررات آن کشور صادر شده Ùˆ مورد قبول Ùˆ تایید سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی جمهوری اسلامی ایران Ù…ÛŒ باشد. (در صورتی Ú©Ù‡ با کشور مورد نظر در حالت صلح باشیم قابل قبول است.
 
از کجا Ù…ÛŒ توان دفترچه کارآموزی را تهیه کرد؟ 
دفترچه کار آموزی را با مراجعه به مراکز و مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی می توان تهیه نمود. در استان بوشهر موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور این توزیع کننده این دفترچه می باشد.
 Ùˆ همچنین دفترچه کارآموزی را میتوان از سایت pmo.ir تهیه کرد)

 

Ú†Ù‡ مدارکی مورد نیاز آزمونهای دریانوردی Ù…ÛŒ باشد؟  
برای مشاهده مدارک مورد نیاز شرکت در آزمونهای دریانوردی می توانید به آدرس سایت اینترنتی ادارات کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی جنوبی و شمالی کشور - قسمت امتحانات و صدورگواهینامه های دریانوردی رفته و سپس در قسمت گواهینامه های دریانوردی بر روی گزینه یا سمت مورد نظر کلیک نمایید.

 

چگونه Ù…ÛŒ توان گواهینامه شایستگی،کارت مهارت یا شناسنامه دریانوردی خود را تمدید کرد؟  
مدارک Ùˆ شرایط مورد نیاز تمدید یا تجدید هر یک از اسناد را Ù…ÛŒ توان با مراجعه به سایت اینترنتی سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی  قسمت امتحانات Ùˆ صدورگواهینامه های دریانوردی تهیه نمایید. 
 
در صورت مفقود شدن گواهینامه شایستگی، کارت مهارت یا شناسنامه دریانوردی چگونه اقدام نمائیم؟  
در صورت مفقود شدن هر یک از مدارک دریانوردی به ادارات کل بنادر و دریانوردی استان های ساحلی جنوبی و شمالی کشور - قسمت امتحانات و صدور گواهینامه های دریانوردی مراجعه نموده، اطلاعات مورد نیاز را دریافت کرده و جهت سپردن تعهد محضری مبنی بر پذیرش مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه سوء استفاده احتمالی و عودت مدرک مورد نظر در صورت پیدا شدن، به یکی از دفترخانه اسناد رسمی رفته و پس از تایید فرم مربوطه، آن را به اداره امتحانات ارائه داده، اداره امتحانات جهت متقاضی گواهی مفقود شدن مدرک را صادر کرده و پس از گذشت 2 ماه مبادرت به صدور المثنی می نماید.

آیا در صورتیکه حداکثر یک ماه خدمت دریائی کسر داشته باشیم Ù…ÛŒ توان در آزمون شرکت نمود؟  
بلی، حداکثر یک ماه کسری سابقه دریانوردی مورد قبول واقع گردیده Ùˆ متقاضی Ù…ÛŒ تواند در دوره مربوطه Ùˆ آزمون آن شرکت نماید اما صدور گواهینامه Ùˆ تحویل آن به دریانورد منوط به سپری کردن کسری Ù…ÛŒ باشد. 
   
هزینه های مورد نیاز هریک از سمت های دریانوردی چقدر است؟ 
هزینه شرکت در آزمون و صدور هر یک از گواهینامه های دریانوردی، کارت مهارت، کارتهای صیادی، کارتهای جانبی و شناسنامه دریانوردی قابل مشاهده در سایت اینترنتی سازمان بنادر و دریانوردی قسمت امتحانات وصدور گواهینامه های دریانوردی می باشد. همچنین جهت اطلاع از هزینه های دوره های آموزشی مورد نیاز آزمون به هر یک از شعب موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور و یا به زیر سربرگ دوره های آموزشی از سربرگ آموزش وب سایت موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور مراجعه نمایید.

 

    
آیا Ù…ÛŒ توان با گواهینامه شایستگی Ú©Ù‡ در خارج از کشور ایران دریافت کرده ایم برروی شناورهای جمهوری اسلامی ایران فعالت نمائیم؟ 
فعالیت بر روی کشتیهای با پرچم جمهوری اسلامی ایران با گواهینامه شایستگی صادر از سایر کشورها منوط به دریافت سند شناسایی فقط برای گواهینامه های شایستگی معتبر از طرف کشورهای متعاهد با کشور ایران بر اساس مفادکنوانسیون STCW 95  Ù…ÛŒ باشد.  
  
چگونه Ù…ÛŒ توان درخواست کارت مهارت ØŒ گواهینامه شایستگی Ùˆ شناسنامه دریانوردی نمائیم؟  
درخواست کارت مهارت Ùˆ گواهینامه شایستگی با مراجعه به مراکز Ùˆ مؤسسات آموزشی مورد تایید سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی از جمله موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور انجام Ù…ÛŒ شود. متقاضیانی Ú©Ù‡ فارغ التحصیل یکی ازرشته های مرتبط دریانوردی درمقطع دیپلم Ùˆ فوق دیپلم میباشند باید برای اولین بار جهت گرفتن گواهینامه دریانوردی Ùˆ شناسنامه دریانوردی به سازمان مرکزی (تهران) مراجعه نمایند. اطلاعات بیشتر Ùˆ مدارک موردنیاز در سایت سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی به آدرسwww.pmo.ir  قابل مشاهده Ù…ÛŒ باشد.
  
جهت Ø·ÛŒ دوره های آموزش رشته های موتور، صیادی Ùˆ جانبی به کدام مؤسسات آموزشی Ù…ÛŒ توان مراجعه کرد؟ 
جهت Ø·ÛŒ دوره های آموزشی Ù…ÛŒ توان به یکی از مؤسسات آموزش دریانوردی مورد تأیید سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی همچون موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور مراجعه نمود. شایان ذکر است شعبه بوشهر موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور دارای بیشترین تعداد مجوز برگزاری دوره های Ø¢Ù…وزش دریانوردی در یک شعبه در میان مراکز آموزش علوم دریایی کشور Ù…ÛŒ باشد.
 
 Ø¢ÛŒØ§ تطبیق فرمانده شناورهای چوبی به فرمانده شناور فلزی امکان پذیر است؟  
خیر، طبق قوانین Ùˆ دستوالعمل های سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد.  
  
آیا تطبیق افسر دوم چوبی به افسر دوم فلزی امکان پذیر است؟  
خیر، امکان پذیر نمی باشد.
 
آیا Ù…ÛŒ توان با داشتن کارت مهارت یا گواهینامه شایستگی عرشه کارت صیادی دریافت نمود؟  

1-با داشتن کارت مهارت ملوانی (GT<500) و ارائه گواهی یک سال خدمت دریایی با سمت ملوانی، در صورتی که حداقل یک سال از تاریخ صدور شناسنامه دریانوردی گذشته باشد متقاضی می تواند با ارائه کلیه مدارک مورد نیاز به اداره امتحانات کارت ملوان صیاد درجه 2 دریافت نماید.

2- Ø¯Ø± صورت داشتن گواهینامه شایستگی افسر دومی Ùˆ رده بالاتر (GT<500) متقاضی میتواند کارت قایق ران تفریحی دریافت نماید.

3- Ø¨Ø§ داشتن گواهینامه شایستگی فرمانده فلزی یا فرمانده چوبی (GT<550) Ùˆ ارائه گواهی حداقل یک سال خدمت دریایی بر روی شناورهای صیادی تایید شده اداره Ú©Ù„ شیلات استان، دریافت کارت ناخدای صیادی ویژه شناورهای با طول کمتر از 12 متر یا 24 متر امکان پذیر Ù…ÛŒ باشد.    
  
آیا تطبیق سمت های شناورهای صیادی به سمت های رشته عرشه امکان پذیر است؟  
بلی، فقط با داشتن ناخدای صیادی ویژه شناورهای با طول کمتر از 24 متر، متقاضی می تواند بدون گواهی طی دوره آموزش افسردوم چوبی در آزمون سمت افسر دوم چوبی (GT<500) شرکت نماید.
 
دلیل برگزاری کمیسیون پزشکی Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ باشد Ùˆ Ú†Ù‡ کسانی در کمیسیون پزشکی شرکت Ù…ÛŒ کنند؟ 
دلیل برگزاری کمیسیون، مطرح نمودن مسائل افرادی است که جهت دریافت کارت سلامت با مشکل مواجه شده اند و متقاضیان با مراجعه به پزشک معتمد و گرفتن معرفی نامه از وی به اداره امتحانات مراجعه نموده و تاریخ حضور در کمسیون به آنها اعلام خواهد شد.

 
نحوه دریافت کارت سلامت چگونه Ù…ÛŒ باشد؟ 
متقاضیان میتوانند بامراجعه به یکی ازپزشکان معتمد سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی Ùˆ پس ازطی مراحل معاینات Ùˆ آزمایشات پزشکی نسبت به دریافت کارت سلامت اقدام نمایند.(نکته : از اصلی ترین شرایط ورودی دوره های دریانوردی داشتن کارت سلامت قبل از شروع دوره (حداقل 48 ساعت Ù‚بل الزامی است).
  
ارائه گواهی Ø·ÛŒ دوره های آموزش دریانوردی صادره توسط مراکز Ùˆ مؤسسات آموزشی همچون موسسه آموزش کشتیرانی دریای دور به اداره امتحانات Ùˆ صدورگواهینامه های دریانوردی حداکثر پس از Ú†Ù‡ مدت قابل قبول Ù…ÛŒ باشد؟  
مدت زمان ارائه گواهی Ø·ÛŒ دوره آموزش به اداره امتحانات جهت تایید، از تاریخ پایان دوره برای گواهینامه های جانبی حداکثر 3 ماه Ùˆ جهت گواهینامه های اصلی Ù‡Ø± زمان Ú©Ù‡ مدارک کارآموز کامل باشد،می باشد.
(اما لازم به Ø°Ú©Ø± است این عمل ملزم به تایید Ú¯ÙˆØ§Ù‡ÛŒÙ†Ø§Ù…Ù‡ Ø·ÛŒ دوره میباشد) .

 
شرایط تدریس در موسسه Ø¢Ù…وزش کشتیرانی دریای دور چگونه Ù…ÛŒ باشد؟ 
مدرس متقاضی Ø¶Ù…Ù† مراجعه به وب سایت موسسه Ø¢Ù…وزش کشتیرانی دریای دور، نسبت به تکمیل Ùˆ ارسال فرم Ù…وجود در زیر سربرگ Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… مدرس Ø§Ø² سربرگ Ø§Ø³ØªØ®Ø¯Ø§Ù… جهت مدیریت وب سایت اقدام Ù…ÛŒ نماید. مدیریت وب سایت پس از بررسی اطلاعات ارسالی، Ù…راتب را به متقاضی اعلام خواهد نمود.  (یکی از شرایط الزامی جهت تدریس گذراندن Ø¯ÙˆØ±Ù‡ TFT Ù…ÛŒ باشد).

 

هزینه های شرکت در آزمون Ùˆ یا صدور گواهینامه ها Ùˆ شناسنامه در یا نوردی را به Ú†Ù‡ شماره حسابی Ù…ÛŒ توان واریز نمود؟ 

شماره حساب 2176489001009 سیبا بانک ملی بنام سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی.بعضی آزمونها در استان مربوطه برگزار Ù…ÛŒ گردد Ú©Ù‡ سازمان Ú©Ù‡ سازمان بنادر هر استان شماره حساب مختص به خود را داردکه جهت دریافت شماره حساب یا به مرکز آموزشی مربوطه ØŒ مانند موسسه کشتیرانی دریای دور مراجعه گردد Ùˆ یا به خود سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی همان استان مراجعه Ú¯Ø±Ø¯Ø¯.

 

آیا میتوان درخواست Ùˆ Ùˆ مدارک خود را مبنی بر شرکت در آزمونهاو یا صدور گواهی نامه Ùˆ شناسنامه دریانوردی بصورت غیرحضوری Ùˆ از Ø·Ø±ÛŒÙ‚ پست ارسال کنم؟

بله میتوانید..برای این منظور باید به سایت اداره امتحانات Ùˆ گواهینامه های دریانوردان مراجعه Ùˆ پس از Ø¢Ú¯Ø§Ù‡ÛŒ از مدارک Ùˆ شرایط مورد نیاز آنرا به آدرس تهران،میدان فرمانیه،بلوار شهید لواسانی،کوچه شهید ثروتی،پلاک 1 سازمان بنادر Ùˆ دریانوردی ارسال کنیدبا کد پستی 1954933113Ùˆ از طریق  Ù‡Ù…ان سایت Ùˆ در منوی "پیگیری درخواست " نتیجه درخواست خود را Ù¾ÛŒÚ¯ÛŒØ±ÛŒ نمایید.
 

SOURCE OF FAQ : PMO WEB SITE

 
 
 
 
 

بازگشت

 
 
 
 
 

Design by SouResHjaN

 

Copyright @ 2011 (develop in 1393-2014) darya-ye-dour.com. All right reserved